Política de Privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades del propietari de la web:

RAÓ SOCIAL STEEL BAUX COOKWARE SL
NIF B66109356
ADREÇA
POSTAL
AVDA.LLUIS COMPANYS,2-4 5º5ª 08720, VILAFRANCA DEL PENEDES
(BARCELONA)

ADREÇA
ELECTÒNICA

angelesrodriguezmarcos@gmail.com
TELÈFONS 609110148
REGISTRE
MERCANTIL
tom …………, foli ……….., full ………. i inscripció …………..
OBJECTE
PRINCIPAL
Venda d'articles per a la llar

Protecció de dades
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de STEEL BAUX COOKWARE SL amb NIF B66109356 i domicili social situat a AVDA.LLUIS COMPANYS,2-4 5º5ª 08720, VILAFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com de les possibles cessions i les transferències internacionals que STEEL BAUX COOKWARE SL té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS
Gestió de la
lloc web
Finalitat : Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima : El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades : Dades merament identificatives
Cessions : No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Formulari
web
Finalitat : Atendre les vostres consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima : El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions : Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Gestió del
compliment
normatiu
Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a què està subjecta l'entitat.
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat
Base legítima : El compliment d'una llei
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen
Accions
Comercials
Finalitat : Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima : El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions : Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Drets dels interessats
STEEL BAUX COOKWARE SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació,
limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant del
Responsable del tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d'accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les dades concretes de
  caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació
  disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat que es modifiquin les dades que resultin ser
  inexactes o incomplets. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es trobe
  sota el control de STEEL BAUX COOKWARE SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la
  pàgina pròpia, imatges o continguts web on continguin dades de caràcter personal de l'usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els fins del tractament
  previstos de manera original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió : És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a
  excepció del previst al propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin la
  obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, a
  un format estructurat, dús comú i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable.
 • Dret d'oposició : És el dret de l'usuari que no es dugui a terme el tractament de les dades
  de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part de STEEL BAUX COOKWARE
  SL.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir els següents
requisits:

 • Presentació d'un escrit a l'adreça AVDA.LLUIS COMPANYS,2-4 5º5ª 08720, VILAFRANCA
  DEL PENEDES (BARCELONA) (a l'atenció de STEEL BAUX COOKWARE SL) o bé a través de
  correu electrònic angelesrodriguezmarcos@gmail.com.
 • L'escrit remès pel titular de les dades que sol·licite l'exercici haurà de complir les següents
  requisits legals:

  • Nom, cognoms de linteressat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els casos excepcionals en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que la identitat s'acrediti per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en què se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no feu referència a un fitxer concret se us facilitarà tota la informació que es tingui amb les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d'un fitxer en concret, només la informació d'aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai no es podrà facilitar. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l'adreça a la qual heu d'enviar-ho. Mai no se us donarà informació per telèfon.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la sol·licitud que feu.
  • L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de
Protecció de Dades en cas que en tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un
incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

STEEL BAUX COOKWARE SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries,
d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l'apartat dels
termes i condicions d'ús, de manera que en garanteixin la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 5 d'octubre del 2021